องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหน่วยตรวจสอบภายใน

นางกุลธิดา พุ่มพวง
(Mrs. Kultida Pumpuang)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ (Internal Auditor Technical Officer, Professional Level)