องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ววิสัยทัศน์/พันธกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว