องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกองคลัง

นางอารยา ลัดดาแย้ม
(Mrs.Araya Laddayam)

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (Division of Social Welfare) รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (Division of Finance)


นางสุภาวดี จูมตะคุ
(Mrs.Supawadee Choomtakhu)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (Finance and Accounting Technical Officer,Professional Level )


นายวิฑูรย์ กลางพิมาย
(Mr.Witoon Klangphimai)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (Finance and Accounting Officer,Professional Level )


-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก/ชก)(Revenue Collecting Technical Officer)


นายวีระพงษ์ โปร่งสันเทียะ
(Mr.Veerapong Prongsuntear)

เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน (Supplies Officer, Experienced Level )


นางจิรัชยา นาดีด่านกลาง
(Mrs.Jiratchaya Nadeedanklang)

นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจํา) (Supplies Technical Officer)


นางสารภี ฉิ่งฉิมพลี
(Mrs Sarapee Chingchimplee)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (Assistant of Revenue Collecting Officer)


นางมาลัย แปดสูงเนิน
(Mrs.Malai Padsoongnoen)

จ้างเหมาบริการ (Independent Contractor)