องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกองคลัง

นางสมพร มินดอน
(Mrs.Somporn Mindon)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง (Division of Finance)


นางสุภาวดี จูมตะคุ
(Mrs.Supawadee Choomtakhu)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (Finance and Accounting Technical Officer,Professional Level )


นายวิฑูรย์ กลางพิมาย
(Mr.Witoon Klangphimai)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (Finance and Accounting Officer,Professional Level )


-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก/ชก)(Revenue Collecting Technical Officer)


นายวีระพงษ์ โปร่งสันเทียะ
(Mr.Veerapong Prongsuntear)

เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน (Supplies Officer, Experienced Level )


นางจิรัชยา นาดีด่านกลาง
(Mrs.Jiratchaya Nadeedanklang)

นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจํา) (Supplies Technical Officer)


นางสารภี ฉิ่งฉิมพลี
(Mrs Sarapee Chingchimplee)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (Assistant of Revenue Collecting Officer)


นางมาลัย แปดสูงเนิน
(Mrs.Malai Padsoongnoen)

จ้างเหมาบริการ (Independent Contractor)


นางสาวพาณิภัค พงษ์พันธ์
(Miss Panipak Pongphun)

คนงานทั่วไป (General Worker)