องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิธิมา แขชัย
(Miss Nithima Kaechai)

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว,(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) Chief Administrator of the SAO Ngui,Executive Primary Level โทร.088-582-83


นางสาวนิธิมา แขชัย
(Miss Nithima Kaechai)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว,(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) Deputy Chief Administrator of the SAO Ngui,Executive Primary Level โทร.081-547-3095


นางสมพร มินดอน
(Mrs.Somporn Mindon)

หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)Chief of the Office of the SAO โทร.099-893-7992


นางสมพร มินดอน
(Mrs.Somporn Mindon)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ( Director of the Finance Division )โทร.099-893-7992


นายสุคล สุวรรณศิลป์
(Mr.Sukon Suvannasin)

ผู้อำผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) Director of the Public Works Division โทร.091-019-5866


นางกาญจนา เพียรงูเหลือม
(Mrs.Kanjana Peanngoolrem)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (Director of the Education Religious and Culture Division) โทร.089-679-8949


นางอารยา ลัดดาแย้ม
(Mrs.Araya Laddayam)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (Director of the Social Welfare Division)โทร.081-266-2676