องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกองสวัสดิการสังคม

นางอารยา ลัดดาแย้ม
(Mrs.Araya Laddayam)

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (Division of Social Welfare)


นางสาวพัชญ์สิตา แก้วกําไร
(Miss Patsita Kaewkumlai)

นักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (Developer,Practitioner Level)


นางสาวจุฑารัตน์ แขมพรมราช
(Miss Jutharat Khaemprommarat)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (Assistant of Community Development Officer )