องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกาญจนา เพียรงูเหลือม
(Mrs.Kanjana Peanngoolrem)

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น(Director of the Education Religious and Culture Division )


นางสาวศิริอากรณ์ แก้วกูล (Miss Siriarkorn Keawkool)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (Educator Technical Officer,,Practitioner Level)


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (Assistant of Educator Technical Officer)


นางมาลัย พจน์ฉิมพลี
(Mrs.Malai Photchimphlee)

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา (Teacher of Nongphaipadoongkit wittaya Child Center Officer )


นางรัตนา พจน์ฉิมพลี
(Mrs.Rattana Photchimphlee)

ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร (Teacher of Muangkaew Wittayakhan Child Center Officer )


-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมกุฎไทยาราม

(Teacher of Wat Makudthaiyaram Child Center Officer )


นางสาวนภาพร พัฒนะปิ่น
(Miss Napaporn Phattanapin)

ผู้ช่วยครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา (Assistant of Teacher Nongphaipadoongkit wittaya Child Center Officer )


- ว่าง -

ผู้ช่วยครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.ม่วงแก้ววิทยาคาร (Assistant of Teacher Muangkaew Wittayakhan Child Center Officer )


- ว่าง -

ผู้ช่วยครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมกุฎไทยาราม (Assistant of Teacher Wat Makudthaiyaram Child Center Officer )


นางสาวจิราพร พุดดี
(Miss Jiraporn Phutdee)

จ้างเหมาบริการ (Independent Contractor)