องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วอำนาจหน้าที่

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

      ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 ) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้ดำเนินการภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ความไม่มี ความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ) โดยการจัดทำเป็น แผนพัฒนาตำบล 5 ปี และแผนพัฒนาตำบลประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       การดำเนินการตามภารกิจและตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กำหนดภารกิจไว้เป็น 7 ด้าน ซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ .2546) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้


  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

       (1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (มาตรา 67(1))*
       (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1))*
       (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอื่น (มาตรา 68(2))*
       (4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))*
       (5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา16 (2))**
       (6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา16(4))**
       (7) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))**
       (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))*
       (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67))*
       (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))*
       (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา6(4))*
       (5) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9))**
       (6) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส(มาตรา16(10))**
       (7) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)**
       (8) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))**
       (9) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา16(18))**
       (10) การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19))**
       (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))*
       (2) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))*
       (3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)และมาตรา16(25))**
       (4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))**
       (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))**
       (6) การจัดเมืองให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา 16(20))**
       (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21))**
       (8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))**
       (9) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16(23))**
       (10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(26))**
       (11) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))**
       (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

        (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6))*
       (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))*
       (3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))*
       (4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา68(9))*
       (5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68(10))*
       (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))*
       (7) การท่องเที่ยว (มาตรา68(12))*
       (8) การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3))**
       (9) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))**
       (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))*
       (2) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))**
       (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา67(8))*
       (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))*
       (3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16(15)**
       (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)*2)
       (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  7. ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       (1) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)*
       (2) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 16(31))**
       (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


   หมายเหตุ

        * หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 )
       ** หมายถึง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนในพื้นที่